منو

فروشگاه

پس از کليک بر روی (خريد کنيد) در صفحه بالا آمده در قسمت نام و نام خانوادگي پرداخت کننده نام کاربري خود در سرور را وارد کنيد

دارای تخفیف (شروع دوباره)
پکیج 1

پکیج «1»
50 $
سکه بازی

خرید با 1,000تومان
دارای تخفیف (شروع دوباره)
پکیج 2

پکیج «2»
100 $
سکه بازی

خرید با 2,000تومان
دارای تخفیف (شروع دوباره)
پکیج 3

پکیج «3»
200 $
سکه بازی

خرید با 4,000تومان
دارای تخفیف (شروع دوباره)
پکیج 4

پکیج «4»
300 $
سکه بازی

خرید با 6,000تومان
دارای تخفیف (شروع دوباره)
پکیج 5

پکیج «5»
500 $
سکه بازی

خرید با 10,000تومان
دارای تخفیف (شروع دوباره)
پکیج 6

پکیج «6»
700 $
سکه بازی

خرید با 14,000تومان
دارای تخفیف (شروع دوباره)
پکیج 7

پکیج «7»
1000 $
سکه بازی

خرید با 20,000تومان
دارای تخفیف (شروع دوباره)
پکیج 8


پکیج «8»
کارت تغییر نام

خرید با 5,000تومان
پکیج 9

پکیج «9»
کلن

خرید با 12,000تومان
پکیج 10

پکیج «10»
تبديل کلن به کلن ويژه

خرید با 10,000تومان
پکیج 11

پکیج «11»
کلن ویژه

خرید با 20,000تومان
پکیج 12

پکیج «12»
پکیج آنبن

خرید با 10,000تومان